Điều kiện nâng bậc lương áp dụng từ 01/07/2023

Nội dung chính

Dù trong Cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân, việc xây dựng bậc lương cần tuân theo quy định của Nhà nước và phải phù hợp với công sức bỏ ra của người lao động.

Bậc lương là gì? Điều kiện để được xét nâng bậc lương là gì? Thủ tục nâng bậc lương theo pháp luật hiện hành hiện nay như thế nào? Navigos Search sẽ làm rõ những vấn này cho doanh nghiệp và cả người lao động tham khảo.

1. Bậc lương là gì?

Bậc lương là số lượng mức thăng tiến về lương trong từng ngạch lương của người lao động. Từng bậc lương sẽ tương ứng với hệ số lương nhất định.

Tại từng ngạch lương nên có số lượng bậc lương cụ thể để tạo ra sự biến thiên cần thiết từ mức lương tối thiểu cho đến mức lương tối đa ở ngạch đó. Điều này tạo nên sự khác biệt, đảm bảo được tính hợp lý, công bằng, minh bạch để kích thích nhân viên nỗ lực làm việc, thúc đẩy hiệu suất công việc. 

Bậc lương sẽ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần tại từng ngạch lương trong thang bảng lương và bậc lương càng cao tương đương mức hệ số cao. Người lao động luôn hướng tới việc tăng bậc lương để được hưởng mức lương, mức thu nhập cao hơn.

Bậc lương là gì?

Tìm hiểu chung về bậc lương

2. Quyết định tăng lương cơ sở

Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua quyết định tăng bậc từ 1.49 triệu đồng/tháng lên 1.8 triệu đồng/tháng (tăng 20.8% so với bậc lương hiện tại) bắt đầu từ ngày 01/07/2023.

3. Mức lương tối thiểu từng vùng

Căn cứ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp như sau:

- Mức 4.680.000 đồng/tháng, áp dụng cho doanh nghiệp hoạt động tại vùng I.
- Mức 4.160.000 đồng/tháng, áp dụng cho doanh nghiệp hoạt động tại vùng II.
- Mức 3.640.000 đồng/tháng, áp dụng cho doanh nghiệp hoạt động tại vùng III.
- Mức 3.250.000 đồng/tháng, áp dụng cho doanh nghiệp hoạt động tại vùng IV.

Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng đã được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu của vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV đã được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Xem thêm: Lương cơ sở là gì? Phân biệt mức lương cơ sở và mức lương tối thiểu vùng

Mức lương tối thiểu từng vùng

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất

4. Điều kiện xét nâng bậc lương 

4.1 Điều kiện xét nâng bậc lương trong doanh nghiệp

Điều kiện nâng bậc lương trong các doanh nghiệp, công ty thường phụ thuộc vào quy chế nâng lương của đơn vị đó. Nhìn chung, doanh nghiệp dựa các tiêu chuẩn như năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, hiệu suất lao động của nhân sự để xét duyệt nâng lương. Điều này được thể hiện như sau:

- Thường xuyên hoàn thành công việc về số lượng và chất lượng theo hợp đồng lao động.

- Thi hành tốt quy định của Bộ luật Lao động, nội quy của doanh nghiệp.

- Đạt thành tích nổi bật và đóng góp to lớn vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Điều kiện nâng lương cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp phụ thuộc vào Quy chế nâng bậc lương. Trong quy chế liên quan tới nâng bậc lương phải có những nội dung sau: 

- Đối tượng được nâng bậc lương 

- Điều kiện và tiêu chuẩn nâng bậc lương và nâng bậc lương sớm đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc 

- Thời hạn nâng bậc lương đối với từng chức danh, nhóm chức danh công việc.

- Thời điểm xét nâng lương mỗi năm cho người lao động.

Xem ngay mức lương trung bình của ngành nghề, công việc trên thị trường tại báo cáo lương 2023 của Navigos Group.

4.2 Điều kiện nâng bậc lương cho người lao động làm việc trong cơ quan Nhà nước 

Căn cứ vào Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định chế độ nâng bậc lương cho cán bộ, công chức, viên chức như sau:

Đối với cán bộ, công chức, viên chức chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức, trong chức danh nghề nghiệp viên chức, chuyên gia cao cấp, chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát hiện giữ thì sẽ được xét nâng một bậc lương khi đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh, đạt đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV trong thời gian giữ bậc lương.

Điều kiện nâng bậc lương là gì?

Điều kiện nâng bậc lương hiện nay

5. Mức đóng thuế thu nhập cá nhân của công nhân viên chức có thay đổi khi tăng bậc lương không?

Bậc lương tăng lên đồng nghĩa thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng lên. Khi đó, thu nhập chịu thuế tăng lên nên mức đóng thuế thu nhập cá nhân tăng lên.

Thu nhập tính thuế được tính bằng công thức: 

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – khoản giảm trừ

Trong đó, các khoản giảm trừ gồm có khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, khoản giảm trừ gia cảnh, khoản đóng góp từ thiện.

6. Thủ tục nâng bậc lương theo quy định pháp luật

Dựa trên quy định về điều kiện và tiêu chuẩn, các đơn vị tiến hành lập danh sách người lao động dự kiến được nâng bậc lương thường xuyên để Thủ trưởng đơn vị trao đổi với cấp ủy, ban chấp hành công đoàn cùng cấp. 

- Thủ trưởng của đơn vị niêm yết công khai danh sách những lao động dự kiến được nâng bậc lương thường xuyên và giải quyết các vướng mắc của công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên. Thời gian niêm yết danh sách này diễn ra trong vòng 10 ngày.

- Trên cơ sở danh sách các công chức, viên chức đủ điều kiện và tiêu chuẩn kèm theo.

Hồ sơ nâng bậc lương thường xuyên:

- Tờ trình nâng bậc lương thường xuyên của đơn vị đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Tờ trình cần nêu rõ đối tượng được nâng bậc lương thường xuyên đảm bảo những điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV 31/7/2013 của Bộ Nội vụ

- Biên bản họp thống nhất với cấp ủy Đảng, Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp về việc nâng bậc lương thường xuyên. 

- Quyết định nâng bậc lương gần nhất của công chức, viên chức. 

- Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý gần nhất của cán bộ, công chức, viên chức. 

- Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; quyết định chuyển xếp ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp mới của công chức, viên chức.

Hồ sơ nâng lương trước thời hạn:

Hồ sơ nâng bậc lương trước thời hạn do người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, hồ sơ bao gồm: 

- Tờ trình của đơn vị về nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động do lập thành tích xuất sắc, đạt kết quả trong thực hiện nhiệm vụ; Tờ trình nêu rõ đối tượng nâng bậc lương trước thời hạn đảm bảo những điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV vào ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ; tỷ lệ % công chức, viên chức, người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn trên tổng số danh sách trả lương của đơn vị tính tới ngày 31/12 thuộc năm xét nâng bậc lương trước thời hạn. 

- Biên bản họp thống nhất với cấp ủy Đảng, Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho công chức, viên chức, người lao động do lập thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ. 

- Quyết định công nhận thành tích xuất sắc của cấp có thẩm quyền. 

- Quyết định nâng bậc lương gần nhất của công chức, viên chức. 

- Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý gần nhất của công chức, viên chức. 

- Quyết định bổ nhiệm ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp và quyết định chuyển xếp ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp mới của công chức, viên chức. 

- Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn dành cho công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

Thủ tục nâng bậc lương theo quy định pháp luật

Thủ tục cần có để nâng bậc lương

Trên đây là nội dung giải đáp bậc lương là gì, điều kiện và thủ nâng bậc lương áp dụng từ 01/07/2023 theo quy định hiện hành mà Navigos Search gửi đến bạn đọc. Nếu bạn đã đáp ứng điều kiện nâng bậc lương bạn có thể đề xuất tăng lương hay yêu cầu doanh nghiệp, công ty tăng lương cơ bản cho mình để áp dụng đúng theo tiêu chuẩn, quy định của nhà nước.

Ngoài ra, nếu bạn là ứng viên tiềm năng đang tìm kiếm việc làm, bạn hãy truy cập danh mục việc làm để lựa chọn, ứng tuyển vị trí phù hợp. Hay bạn cũng có thể chủ động gửi CV đến chúng tôi để có cơ hội trở thành ứng viên tiềm năng trong nguồn dữ liệu ứng viên của chúng tôi. 

Khi có vị trí việc làm phù hợp, Navigos Search sẽ chủ động liên hệ, mời bạn ứng tuyển, chia sẻ cách đàm phán lương, tư vấn yêu cầu công việc và hỗ trợ bạn trong suốt quá trình ứng tuyển.

Với quy trình tuyển dụng bài bản, Navigos Search đã giúp được rất nhiều ứng viên tìm thấy được đúng vị trí công việc mơ ước, phát triển bản thân và thành công trên con đường sự nghiệp của mình.

Hoặc nếu bạn là lãnh đạo doanh nghiệp, đang cần tìm kiếm nhân tài cho các vị trí trống trong đơn vị của mình, đừng ngần ngại liên hệ đến Navigos Search. Đội ngũ tư vấn của Navigos Search là những chuyên gia tuyển dụng am hiểu thông tin về ngành, am hiểu thị trường lao động và luôn nắm bắt chính xác yêu cầu tuyển dụng cho từng ngành hàng. 

Với dữ liệu 375,000+ ứng viên cao cấp, 85,000+ ứng viên quản lý cấp cao có sẵn cùng giải pháp tuyển dụng tối ưu, Navigos Search tự tin là nhà “săn nhân tài” nhân sự cấp trung và cấp cao hiện nay. Navigos Search lấy làm tự hào khi đã đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp, tập đoàn để có được nguồn nhân lực chất lượng nhất.

Navigos Search - Công ty săn nhân tài cấp trung và cấp cao hàng đầu Việt Nam

Tuyển dụng nhân tài và tìm kiếm công việc mơ ước tại Navigos Search

Dù bạn là doanh nghiệp tuyển dụng hay là ứng viên tiềm năng, chúng tôi đều giúp bạn được được kỳ vọng, mơ ước của mình. Hãy liên hệ đến Navigos Search nếu bạn đang tìm kiếm công việc mơ ước hay doanh nghiệp bạn đang có nhu cầu tuyển dụng nhân tài.

Hy vọng bài viết trên đây đã giúp bạn hiểu rõ cách tính lương cơ bản đối với người lao động làm việc ở cơ quan Nhà nước. Ngoài ra, bạn hãy truy cập thêm trang LinkedinFanpage của chúng tôi để cập nhật kịp thời các thông tin về thị trường việc làm, bài viết nhân sự hữu ích nhé!

Navigos Search - Công ty săn nhân tài cấp trung và cấp cao hàng đầu Việt Nam


Mẫu đăng ký để nhận các lời khuyên mới nhất
 
backtotop