Điều khoản sử dụng

1. S dng Dch v

Điêu khoản Sử dụng Dch v (“Chính sách” này) s áp dng cho vic s dng các dch v, trang web và phn mm h thng nói chung (gi chung là “Dch v”) do Công ty C phn Navigos Group Vit Nam (sau đây gi là “Navigos Search”) cung cp.

Bng cách đng ý vi Chính sách này, vic s dng Dch v s kh dng. Vic bt đu s dng Dch v s được coi là đng ý vi vic s dng Dch v theo Chính sách này.

2. Thông tin đăng ký

Người s dng Dch v (“Người dùng”) s đăng ký vi Navigos Search da trên ý đnh và trách nhim ca mình. Trong trường hp có bt k thay đi nào, v.v. đi vi các chi tiết đăng ký, Người dùng s ngay lp tc sa đi đăng ký ca mình theo trách nhim ca mình.

Người dùng s t chu trách nhim v mi chi tiết thông tin được nhp trong quá trình s dng Dch v và Navigos Search s không chu bt k trách nhim pháp lý nào liên quan.

3. ID và Mt khu

Đi vi ID và mt khu được cp đ s dng Dch v, Người dùng s t chu trách nhim s dng và qun lý chúng.

Trong mi trường hp, Người dùng không được phép cho phép bên th ba s dng ID và mt khu do Navigos Search cp, hoc chuyn nhượng, cho mượn, thay đi tên, bán hoc thiết lp bo mt cho ID và mt khu đó. Khi n lc đăng nhp được thc hin thành công bng cách s dng kết hp chính xác ID và mt khu, thì thông tin đăng nhp đó được coi là do Người dùng đã đăng ký vi ID Người dùng nói trên thc hin.

4. X lý Thông tin Cá nhân

Thông tin cá nhân do Navigos Search thu thp t Người dùng trong quá trình s dng Dch v s được x lý theo “Chính sách bo mt”.

5. Modification, Cessation, Termination, etc. of the Service

[Trong trường hp do Người dùng]

Nếu bt k s kin nào sau đây xy ra đi vi Người dùng, Navigos Search có th ngng hoc chm dt vic cung cp Dch v mà không cn thông báo trước hoc được s đng ý ca Người dùng đó:

 1. Khi Người dùng vi phm bt k điu khon nào được quy đnh trong Chính sách này;

 2. Khi Người dùng tham gia vào bt k hành vi quy ri nào đi vi bt k Người dùng nào khác ti các s kin hoc cuc hp do Navigos Search t chc (bao gm nhưng không gii hn vic tiếp cn Người dùng đó vì mc đích kinh doanh); hoc

 3. Bt k s kin nào khác mà Navigos Search cho là cho thy mi quan h tin cy ln nhau là không th duy trì được

[Nếu gây ra bi mt s kin có th quy cho h thng, v.v.]

Khi xy ra bt k s kin nào sau đây, Navigos Search có th ngng hoc chm dt vic cung cp Dch v mà không cn thông báo trước hoc được s đng ý ca Người dùng có liên quan:

 1. Khi xy ra s c đi vi h thng, cơ s h tng hoc nhng th tương t cn thiết cho vic cung cp Dch v cn phi bo trì, kim tra hoc gia hn hoc phi được x lý khn cp;
 2. Trong trường hp Navigos Search thy khó khăn trong vic cung cp Dch v do: (i) s c h thng, cơ s h tng, v.v. không mong mun mà không phi do Navigos Search; (ii) thit hi do virus máy tính; (iii) các trường hp bt kh kháng như ha hon, đng đt hoc các hin tượng thiên nhiên bt thường khác; hoc (iv) các trường hp ngu nhiên khác; hoc
 3. A Các trường hp khác mà Navigos Search xét thy cn thiết.

[Nếu da trên thông báo trước hoc thông báo công khai]

Navigos Search có th sa đi, ngng hoc chm dt vic cung cp Dch v bng cách thông báo công khai bng cách đăng trên trang web ca Navigos Search hoc thông báo cho Người dùng thông qua các phương tin thích hp.

Navigos Search s không chu bt k trách nhim pháp lý nào đi vi bt k bt li hoc thit hi nào ngay c khi Người dùng phi chu bt li hoc thit hi do vic sa đi, ngng hoc chm dt

v vic cung cp Dch v do Navigos Search thc hin da trên bt k s kin nào được lit kê trên.

6. Chm dt bi Người dùng

Người dùng có th chm dt vic s dng Dch v ca mình bt c lúc nào theo các điu khon do Navigos Search quy đnh. 

7. Các vn đ b cm

Người dùng không được thc hin bt k hành vi nào được lit kê dưới đây trong quá trình s dng Dch v. Trong trường hp vi phm, Navigos Search có th áp dng các bin pháp như ngng hoc chm dt vic cung cp Dch v cho Người dùng hoc xóa đăng ký ca Người dùng đó theo quy đnh ti Mc 5 ca Chính sách này.

 1. Mi hành vi nhp thông tin sai lch, không chính xác trong bn đăng ký;

 2. Bt k hành đng nào, hoc có kh năng xy ra mt hành đng ph báng, cưỡng bc hoc ép buc đi vi Navigos Search (bao gm c cán b và nhân viên ca Navigos Search, sau đây s được áp dng trong Mc 7 này), bt k Người dùng nào khác hoc bên th ba;

 3. Bt k hành vi nào vi phm bt k quyn nào bao gm bt k quyn tài sn nào (bao gm bn quyn, quyn nhãn hiu hoc bt k quyn s hu trí tu nào khác) thuc quyn s hu hoc quyn danh d hoc công khai ca bt k Người dùng nào khác hoc bên th ba;

 4. Bt k hành đng nào s dng thông tin có được thông qua Dch v bng cách sao chép, bán, xut bn hoc bt k phương tin nào, vượt quá phm vi s dng riêng ca Dch v;

 5. Bt k hành vi nào liên h trc tiếp vi công ty tuyn dng được gii thiu thông qua Dch v và tr thành ng viên cho vic tuyn chn mà không được s cho phép ca Navigos Search;

 6. Bt k hành đng nào, hoc có kh năng xy ra mt hành đng cn tr hot đng ca Dch v, làm hoen hoc ph báng Navigos Search;

 7. Bt k hành đng ti phm nào (bao gm c vic chun b phm ti và âm mưu phm ti);

 8. Bt k hành vi nào trái vi hoc có kh năng trái vi trt t và đo đc công cng;

 9. Bt k hành đng nào, hoc bt k hành đng nào có kh năng trái pháp lut; hoc

 10. Bt k hành vi nào được Navigos Search coi là vi phm Chính sách này.  

8. Bo mt

Người dùng s gi bí mt thông tin (bao gm, nhưng không gii hn thông tin qun lý và k thut) và thông tin cá nhân ca Navigos Search (bao gm c cán b và nhân viên ca Navigos Search), các đi tác ca Navigos Search và/hoc bt k bên th ba nào khác, và s không tiết l hoc cung cp thông tin bí mt hoc thông tin cá nhân đó hoc bt k hành đng trái phép nào khác có liên quan mà không có s đng ý ca Navigos Search hoc ch s hu thông tin đó..

9. Giới hạn trách nhiệm

 1. Navigos Search không đm bo tính xác thc, chính xác, cp nht, hu ích, đ tin cy và tính hp pháp ca ni dung cung cp cho Người dùng thông qua Dch v và trong mi trường hp, Navigos Search s không chu bt k trách nhim pháp lý nào đi vi bt k bt li hoc thit hi nào phát sinh liên quan đến vic s dng Dch v. Ngoài ra, không có đm bo nào v vic ng viên mi đăng ký s được Navigos Search liên h và không có đm bo nào v vic ng viên s được phng vn bi hoc thông tin do h gi s được phn hi bi tt c các công ty tuyn dng đã được đăng trên trang web ca Navigos Search.

 2. Navigos Search không đm bo rng Dch v không có bt k s không phù hp thc tế hoc pháp lý nào (bao gm mi khiếm khuyết v đ an toàn, đ tin cy, đ chính xác, tính toàn vn, hiu lc, tính phù hp cho mt mc đích c th và/hoc li, li hoc bt k vi phm nào đi vi quyn ca bên th ba).

 3. Navigos Search không chu trách nhim pháp lý đi vi nhng thit hi mà Người dùng phi chu phát sinh t hoc liên quan đến bt k s chm tr, khó khăn hoc không có kh năng cung cp Dch v do các trường hp bt kh kháng như hin tượng thiên nhiên bt thường hoc bt k s kin nào khác không thuc v Navigos Search.

 4. Navigos Search không chu trách nhim đi vi tranh chp, v.v. (bao gm tranh chp v điu kin làm vic vi các công ty tuyn dng) gia Người dùng và bt k Người dùng nào khác hoc bên th ba phát sinh liên quan đến Dch v và Người dùng s gii quyết vn đ ti chi phí và trách nhim ca mình.

 5. Navigos Search không đm bo vic c th hóa, thông qua Dch v, các bước chuyn ngh nghip đáp ng các yêu cu ca Người dùng.

 6. Trang web ca Navigos Search có th đăng liên kết đến các trang web khác không do Navigos Search điu hành nhm mc đích cung cp thông tin cho Người dùng. Navigos Search không chu bt k trách nhim pháp lý nào đi vi bt k thit hi nào mà Người dùng phi gánh chu thông qua vic s dng các trang web đó.

10. Sa đi Chính sách này

Nếu có bt k sa đi, điu chnh, b sung hoc nghi ng nào phát sinh liên quan đến ni dung ca Chính sách này, Navigos Search có th sa đi Chính sách này mà không cn có s đng ý trước ca Người dùng bng cách đăng ti trên trang web ca Navigos Search hoc thông báo cho Người dùng thông qua mt phương tin thích hp.

Vic s dng Dch v ca chính Người dùng sau khi xut bn hoc thông báo như vy s được coi là cu thành Người dùng đã đng ý vi phiên bn sa đi ca Chính sách này.

11. Bản quyền

Bt k và tt c bn quyn, quyn nhãn hiu và quyn s hu trí tu khác liên quan đến thông tin, nhãn hiu, nhãn hiu, v.v. được s dng trên trang web ca Navigos Search đu được trao cho Navigos Search tr khi có quy đnh khác.

Nghiêm cm Người dùng chiếm dng mt phn hoc toàn b các tài sn này khi chưa được s đng ý trước bng văn bn ca Navigos Search. 

12. Bồi thường

Nếu Người dùng gây thit hi cho Navigos Search hoc bên th ba trong quá trình s dng Dch v, Người dùng đó phi bi thường toàn b thit hi đó bng chi phí và trách nhim ca mình.

Trong trường hp Navigos Search chu trách nhim pháp lý vi Người dùng liên quan đến vic Người dùng đó s dng Dch v, Navigos Search s bi thường thit hi thc tế do đó ch trong phm vi thit hi đó là thông thường và trc tiếp.

13. Lut điều chỉnh và quyn tài phán

Pháp lut Vit Nam s điu chnh hiu lc, vic áp dng và xây dng Chính sách này.

backtotop