Phụ trách Kế hoạch

Job Locations: Ha Noi

From 1,000 USD To 1,800 USD

65 Views - Expires in 23 day(s)

What We Can Offer

  • Development plan
  • Attactive salary and package
  • Healthcare Insurance

Job Description

1. Đầu mối Xây dựng, quản trị chiến lược, kế hoạch sản xuất của từng giai đoạn của Tập đoàn.
2. Đầu mối tổng hợp kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm của các Đơn vị, Công ty trực thuộc Tập đoàn.
3. Thực hiện phân bổ và giao Mục tiêu, chỉ tiêu tới các Đơn vị, Công ty trong năm.
4. Kiểm tra, tổng hợp, báo cáo, đánh giá thực hiện Kế hoạch của Tập đoàn và các Đơn vị/ Phòng Ban
5. Và các công việc được giao khác theo chỉ đạo.

Job Requirements

YÊU CẦU
- Cử nhân kinh tế đầu tư hoặc kinh tế xây dựng hoặc Cử nhân Tài chính.
- Kinh nghiệm tối thiểu từ 03 đến 5 năm (ưu tiên). Có tối thiểu 01- 3 năm kinh nghiệm tại vị trí và phạm vi tương tự.
- Pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, đấu thầu, xây dựng & khác;
- Thị trường Bât động sản;
- Chỉ tiêu tài chính
- Chi phí xây dựng, kinh doanh, đầu tư, Opex, Carpex
- Phân tích, tổng hợp;
- Đối ngoại;
- Phối hợp;
- Quản trị rủi ro;
- Tiếng Anh
- Phần mềm phục vụ công việc
VĂN HÓA;
- Phù hợp với 3 Tiền đề Văn hóa và 5 giá trị cốt lõi của công ty;
- Sống xanh thể hiện cụ thể bằng việc thích nghi với chế độ ăn chay buổi trưa, tham gia các hoạt động thiền định, tu tập Phật pháp;
- Minh bạch, rõ ràng trong quan hệ và công việc trong tập đoàn.

Job Locations

  • Ha Noi

Job Recommender

 
 
 

Preferred Person

 
 
 
backtotop